Privacy Policy

Privacyverklaring KDV Groei B.V.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, (potentiële) klanten, sollicitanten en werknemers.

Algemeen

Wie bij ons werkt of voor ons werkt (onze leveranciers) kent onze gedragscode en houdt zich daaraan.

 • We hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van al onze relaties.
 • We gaan zorgvuldig om met de gegevens die aan ons zijn toevertrouwd en nemen we maatregelen om onbevoegde toegang tot deze gegevens te voorkomen.
 • We verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de relatie die we met elkaar hebben en het beoogde doel.
 • We bewaren de gegevens niet langer dan nodig of wettelijk verplicht is.
 • Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen we hen dezelfde verantwoordelijkheid op om deze gegevens met zorg te behandelen.
 • Als we data van een bezoeker/gebruiker verzamelen of bronnen combineren, maken we duidelijk bekend waarom we dit doen en welk voordeel de bezoeker/gebruiker hieruit kan halen
 • We zijn transparant over de opgeslagen gegevens van bezoekers/gebruikers en bieden, indien technisch mogelijk, de mogelijkheid om deze gegevens zelf te wijzigen of te verwijderen.
 • Wij verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Over ons

KDV Groei B.V. biedt verschillende vormen van kinderopvang aan: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en vakantieopvang. Wij streven ernaar om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waar kinderen de wereld kunnen verkennen, onder de deskundige en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch werknemers. Naast het waarborgen van een veilige omgeving hechten wij ook veel belang aan een goed privacybeleid. Om onze belanghebbenden duidelijk te informeren over de verwerking van persoonsgegevens, heeft KDV Groei B.V. deze privacyverklaring opgesteld. Wij hanteren een hoog niveau van gegevensbescherming in al onze systemen en processen. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben met betrekking tot privacy, die hier niet of onvoldoende worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via info@kdvgroei.nl.

Privacyrechten

Bij KDV Groei B.V. hebt u uiteraard het recht om gebruik te maken van uw privacyrechten. Indien u wilt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken en een kopie daarvan wilt ontvangen, of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u een verzoek indienen via info@kdvgroei.nl.
Als u van mening bent dat wij niet correct omgaan met uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij info@kdvgroei.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van uw privacy serieus en zullen uw verzoeken en klachten zorgvuldig behandelen.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie bevat over uw gedrag op de website, zoals welke pagina’s u bezoekt en op welke links u klikt. Deze informatie wordt altijd anoniem verzameld en bevat geen persoonsgegevens die naar u als individu kunnen worden herleid. Cookies stellen ons in staat om het gebruik van onze website door bezoekers te analyseren, zodat we verbeteringen en aanpassingen kunnen maken. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon waarmee u onze website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder functionele en analytische cookies.

Functionele cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze website. Ze worden gebruikt voor functies, zoals het inloggen op afgeschermde delen, het automatisch invullen van gegevens op formulieren en het navigeren tussen pagina’s. Omdat deze cookies geen persoonsgegevens verwerken, mogen we ze zonder uw toestemming opslaan.

Met behulp van analytische cookies meten we (anoniem) het surfgedrag van bezoekers op onze website. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, indien dit wettelijk verplicht is of als derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen controle over. Deze dienst stelt ons in staat om het gebruik van de website bij te houden en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers de website ervaren. Op basis hiervan kunnen we aanpassingen maken om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen. Omdat deze cookies geen persoonsgegevens verwerken, mogen we ze zonder uw toestemming opslaan.

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of al geplaatste cookies verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van diverse doelgroepen, waaronder websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten en werknemers, voor verschillende doeleinden. Deze informatie wordt gebruikt om onze verplichtingen na te komen, zoals het bieden van kinderopvang, het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen en het naleven van wettelijke verplichtingen. De gegevens worden uitsluitend gedeeld met derde partijen waarmee wij contractuele afspraken hebben, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel of vonnis. De informatie die wij opslaan, wordt verkregen via directe verstrekking door betrokkenen zelf of van geautoriseerde instanties.

 • Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website door websitebezoekers te registreren. Dit stelt ons in staat om de website te verbeteren en aanpassingen te kunnen maken. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van cookies, kunt u deze zelf blokkeren.
 • Wanneer u als geïnteresseerde informatie aanvraagt via onze website, ons aanvraagformulier of telefonisch, slaan wij de door u verstrekte informatie op. Deze informatie wordt verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van ons aanbod. Indien er geen verdere communicatie plaatsvindt, zullen wij uw gegevens uiterlijk na een periode van 6 maanden verwijderen.
 • Wanneer u zich registreert of klant wordt bij KDV Groei B.V., verzamelen wij aanvullende persoonsgegevens die nodig zijn om aan al onze contractuele en administratieve verplichtingen te voldoen. Dit omvat zowel informatie van ouders/verzorgers als van de kinderen die gebruik willen maken van onze opvangdiensten. U wordt geregistreerd zodra u op onze wachtlijst staat en er nog geen contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Zodra de plaatsing is bevestigd door middel van een plaatsingsovereenkomst, wordt u beschouwd als klant. Voor geregistreerde personen hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment. Voor klanten houden wij ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar na beëindiging van de plaatsing.
 • Als sollicitant verstrekt u persoonlijke gegevens aan ons, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen. Indien u niet bij ons in dienst komt, zullen wij deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact verwijderen, tenzij u ons toestemming geeft om ze langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw gegevens maximaal 1 jaar bewaren.
 • Wanneer u bij ons in dienst treedt als werknemer, breiden wij de persoonsgegevens uit met de benodigde informatie voor het arbeidscontract en andere administratieve verplichtingen. Deze gegevens worden 2 jaar na uw uitdiensttreding verwijderd. Sommige persoonsgegevens kunnen mogelijk langer worden bewaard, bijvoorbeeld in het geval van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen. Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden worden bewaard gedurende 7 jaar (conform de wet op de Rijksbelastingen), terwijl loonbelasting en identiteitsbewijzen gedurende 5 jaar worden bewaard (volgens de Uitvoeringsregeling LB).

KDV Groei B.V. maakt regelmatig beeldmateriaal, om zodoende (toekomstige) klanten en werknemers een idee te geven van hetgeen de kinderen overdag bij ons meemaken. Geslaagd beeldmateriaal gebruiken wij, na expliciete toestemming van de geportretteerden en/of diens wettelijke vertegenwoordigers, voor onbepaalde tijd op bijvoorbeeld drukwerk, Sociale Media en/of de website van KDV Groei B.V. (www.kdvgroei.nl). Deze expliciete toestemming wordt voor de duur van de plaatsing dan wel het dienstverband afgegeven. Het moge vanzelf spreken dat (wettelijke vertegenwoordigers van de) geportretteerden te allen tijde het recht behouden de afgegeven toestemming in te trekken.

Geïnteresseerden

Wanneer u interesse heeft in KDV Groei B.V. en een bezoek wilt brengen aan onze locatie of meer informatie wilt opvragen, kunnen wij enkele persoonsgegevens van u opslaan. Dit doen wij om contact met u te kunnen onderhouden. Als u besluit klant te worden, zullen wij deze gegevens verwerken tijdens het inschrijvingsproces. Indien u na uw bezoek geen gebruik wilt maken van onze dienstverlening, zullen wij deze gegevens binnen 6 maanden verwijderen. U kunt zich uiteraard opnieuw aanmelden, maar in dat geval vragen wij u vriendelijk om opnieuw uw gegevens te verstrekken. Enkele van de gegevens die wij verwerken zijn onder andere:

 • Naam ouder(s)/verzorger(s)
 • Naam kind
 • Geboortedata
 • Gewenste plaatsingsdatum
 • Contactgegevens (adres, telefoon, e-mailadres)

Geregistreerden en klanten

U kunt zich laten registreren bij KDV Groei B.V. via ons digitale inschrijvingsformulier op www.kdvgroei.nl of telefonisch. Hierbij verzamelen wij persoonlijke gegevens. Enkele van de gegevens die wij verwerken zijn onder andere:

 • Naam van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind
 • Contactgegevens (adres, telefoon, e-mailadres)
 • Geboortedata (ouder(s)/kind)
 • Medische gegevens, zoals inentingsgevens, allergieën en huisarts
 • Financiële gegevens, zoals banknummer en afgifte automatische incasso
 • BSN (ouder(s)/kind)
 • Naam basisschool

Deze gegevens slaan wij op in het kindplanningssysteem van KDV Groei B.V., genaamd Niokids, in contracten. De door ons verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij we een partij inschakelen voor administratieve verwerking of wanneer er een wettelijke basis bestaat om gegevens te delen met overheidsinstanties.

Sollicitanten en werknemers bij KDV Groei B.V.

Als u solliciteert bij KDV Groei B.V., dan verwerken we van u de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingen
 • Werkervaring
 • Eventuele referenties
 • Contact- en telefoonnotities

De gegevens worden opgeslagen. Als de sollicitatieprocedure is afgerond en u niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na uiterlijk 4 weken, tenzij wij met u een andere afspraak hebben gemaakt.

Als u bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een compleet personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan:

 • BSN
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
 • Arbeidscontract
 • Beoordelingen
 • Vakantie- en verzuimregistratie

U bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en relevantie van de verstrekte gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in uw personeelsdossier, waar alleen geautoriseerd personeel en uzelf toegang toe hebben. We leggen alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Bij ‘bijzondere persoonsgegevens’ gaat het om informatie over gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens met betrekking tot ongepast of hinderlijk gedrag. We gebruiken e-mailadressen voor het verzenden van relevante bedrijfsinformatie en periodieke enquêtes, zoals het werknemerstevredenheidsonderzoek.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen de personen binnen KDV Groei B.V. die dit nodig hebben vanwege hun functie hebben toegang tot uw gegevens. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat externe personen (zoals auditors of controleurs) toegang tot de gegevens nodig hebben. In dergelijke situaties zorgen wij ervoor dat zij zich aan dezelfde strikte voorwaarden houden als wij en dat zij de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Beveiliging

Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Hiervoor hanteren wij een uitgebreid pakket van organisatorische en technische maatregelen. Indien wij gegevens delen met een verwerker die namens ons diensten verleent, hebben wij passende afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Uw gegevens worden niet buiten Europa opgeslagen. Bovendien nemen wij extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens van kinderen en bijzondere persoonsgegevens veilig worden bewaard.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring.
De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op onze website.

 

Juli 2023